Λίστες αλληλογραφίας

Λίστα ανακοινώσεων

Αυτή η λίστα είναι μόνο για ν' ανακοινώνονται νέες κυκλοφορίες του WinMerge.

Λίστα υποστήριξης

Πρέπει να υποβάλλετε όλα τα ερωτήματα υποστήριξης σε αυτήν τη λίστα.

Λίστα χρήστη

Αυτή η λίστα είναι για ερωτήσεις σχετικά με χρήστες. Αν δημοσιεύετε ερωτήσεις σε αυτήν τη λίστα, ίσως βοηθήσετε άλλους με το ίδιο πρόβλημα να το λύσουν μόνοι τους.

Λίστα μεταφράσεων

Αυτή η λίστα είναι για το συντονισμό των μεταφράσεων.

Λίστα ανάπτυξης

Σε αυτήν τη λίστα συναντώνται οι προγραμματιστές του WinMerge και συζητούν για προβλήματα, αλλαγές/προσθήκες στον κώδικα κ.ά. θέματα.

Λίστα SVN

Όσοι έχουν εγγραφεί σε αυτήν τη λίστα ειδοποιούνται για όσες αλλαγές κώδικα κατατίθενται στο Subversion.